fbpx

Všeobecné

Ako vyzerá marketingová stratégia v digitálnom marketingu?

28. novembra 2023

Digitálna marketingová stratégia je niečo, bez čoho sa neoplatí vstúpiť do online sveta. Zatiaľ možno nesúhlasíte, ale keď spoznáte všetky jej výhody, myslím že zmeníte názor. Ak stále rozmýšľate nad tým, či byť súčasťou onlinu, poviem len staré znamené klišé: kedy, keď nie teraz? Obzvlášť v dnešnej dobe, kedy vaša najväčšia šanca predaja alebo vzbudenia povedomia o značke je hlavne na internete. Pravdou je, že konkurencia je obrovská. Práve preto je dobré vypracovať analýzu a marketingovú stratégiu presne podľa toho, čo potrebujete a čo je vaším cieľom.

Čo to tá marketingová stratégia je?

Cieľom každej marketingovej stratégie je úspešne spájať potenciál trhu, zákaznícke túžby a potreby s cieľmi a zámermi vašej firmy. Ide o dlhodobý projekt, ktorý zahŕňa použitie rôznych nástrojov, krokov a postupov na získanie lojálnych zákazníkov a dosiahnutie požadovanej ziskovosti.

Túto stratégiu môžeme prezentovať ako kľúčový nástroj na rast a úspech vášho podnikania. Prispôsobenie sa zákazníckym potrebám, vývoj inovačných riešení a posilnenie vašej značky sú iba niektoré z faktorov, ktoré môžu viesť k efektívnemu využitiu marketingovej stratégie. Ak chcete úspešne konkurovať na trhu, musíte mať všestrannú a dobre premyslenú marketingovú stratégiu.

Digitálna stratégia je dôležitou súčasťou offline marketingovej stratégie, ktorá sa zameriava na online svet. Aby ste mohli úspešne konkurovať na trhu, je nevyhnutné detailne analyzovať vašu firmu alebo značku, ako aj trh a konkurenciu.

Tone of voice, alebo spôsob, akým budete komunikovať so zákazníkmi, či frekvencia komunikácie a tiež miesta, kde môžu zákazníci komunikovať s našou značkou, sú kľúčové prvky, ktoré treba dobre zvážiť.

Rovnako dôležité je mať prehľad o konkurencii a zabezpečiť odlíšenie vašej značky pomocou vizuálnej identity. Digitálna stratégia vám pomôže zabezpečiť, aby ste presne vedeli, čo chcete dosiahnuť a aké kroky a nástroje budete potrebovať na to, aby sa vám to podarilo. V online svete je kľúčové byť čo najefektívnejší s dôrazom na rozpočet. Preto je nevyhnutné definovať si jasné ciele a plánované kroky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť stanovené ciele. Digitálna stratégia vám môže poskytnúť výhodu, ktorú potrebujete na to, aby ste sa dostali na vrchol svojho trhu a stali sa úspešným hráčom v online svete.

Čo je obsahom marketingovej stratégie

V tejto časti prejdeme k jednotlivým bodom, ktoré marketingová stratégia zahŕňa. Čo je jej obsahom a hlavne, čo jednotlivé body znamenajú.

Poslanie podniku sa definuje na dlhšie obdobie. Jeho úlohou je popísať účel firmy a aký s ňou máte zámer na trhu. Prečo vaša firma existuje a aký je jej význam?

Vízia firmy hovorí o tom, čo chce firma z dlhodobého hľadiska dosiahnuť. Skúste si predstaviť, ako by ste chceli vidieť vašu firmu v budúcnosti. Ako by ste chceli aby vyzerala? Ako by mala pôsobiť na trhu a na vašich zákazníkov? Prečo by mala vynikať?

Cesta marketingovej stratégie, vízia a poslanie

Ciele (krátkodobé, dlhodobé) 

Pri tvorbe stratégie, je podstatné v prvom rade určiť si, aké ciele chcete dosiahnuť. Či je vašim cieľom zvýšenie povedomia o značke, dosiahnutie vyšších príjmov alebo pripomenutie sa zákazníkom. Formulovanie cieľov vychádza z poslania a vízie podniku. Rôzne podniky majú odlišné ciele, ktoré musia byť vymedzené v zmysle atribútov SMART.
S – špecifické
M – merateľné
A – akceptovateľné
R – reálne
T – časovo ohraničené

Krátkodobé ciele sú ciele, ktoré chcete dosiahnuť v bezprostrednej alebo blízkej budúcnosti. Určíme si čas, za ktorý chceme konkrétny cieľ dosiahnuť a takisto nástroje, ktoré sú na jeho naplnenie potrebné. Cieľom môže byť napríklad aj zvýšenie návštevnosti na blogu, založenie facebookovej stránky, získanie 4000 sledovateľov za 3 mesiace a podobne.

Dlhodobé ciele zvyčajne stanovujeme na obdobie 3-5 rokov. Napríklad predbehnúť konkurenciu, do 3 rokov mať 5 kamenných predajní a podobne. Dôležité je, aby stanovené ciele boli realistické.

Cieľová skupina

Cieľová skupina predstavuje parameter, ktorý by mala poznať každá značka. Od vašej cieľovej skupiny závisí, na koho budete cieliť vašu reklamu, komunikáciu na sociálnych sieťach alebo produkty. Podstatné je poznať potreby, záujmy, a túžby cieľovej skupiny. Ak chcete robiť efektívny marketing, nemôžete cieliť na každého. Predtým, ako sa pustíte do definovania cieľovej skupiny, by ste si mali urobiť segmentáciu trhu.

Segmentácia trhu je rozdelenie zákazníkov do skupín so spoločnými charakteristikami. Zahŕňa niekoľko krokov:

 1. Prieskum trhu a vytvorenie kritérii pre segmentáciu.
 2. Profilovanie zákazníkov na základe segmentačných kritérií do relatívne homogénnych skupín, určenie veľkosti segmentov a vytvorenie ich profilov.
 3. Výber cieľového segmentu, na ktorý sa budete zameriavať.

Kritéria segmentácie, ktoré sú taktiež dôležité pri určovaní cieľovej skupiny sú geografické, v ktorých rozdeľujeme zákazníkov podľa miesta bydliska. Demografické, ktoré sa zameriavajú na delenie podľa veku, pohlavia, etniky, náboženstva alebo rodinného stavu. Socioekonomické, v ktorých delíme zákazníkov podľa ekonomického statusu, vzdelania, povolania a príjmu. Psychologické sa zameriavajú na delenie podľa psychologického profilu, ako napríklad životné záujmy, postoje a hodnoty. Posledným kritériom je nákupné správanie, v ktorom rozdeľujeme zákazníkov podľa frekvencie a rozsahu nákupov, lojality a tak ďalej.

Marketingové persóny

Po získaní dostatočného množstva informácií o vašej cieľovej skupine, správaní vašich zákazníkov a ich potrebách, môžete prejsť k vytvoreniu fiktívnych marketingových persón. Ide o obraz ukážkového zákazníka. Tvorba persón pozostáva z týchto častí:

 • meno a fotografia,
 • popis pozície a náplň práce,
 • demografické údaje,
 • aké sú jej problémy a túžby, ktoré dokážete vyriešiť,
 • technické zručnosti,
 • povahová charakteristika a aktivity vo voľnom čase,
 • profesionálne vlastnosti,
 • nákupné zvyky,
 • otázky a názory persóny, ktoré sa týkajú vašej značky, produktu alebo firmy.
Príklad tvorby marketingových persón

Vo svete marketingu existuje taktiež aj pojem antipersóna. Je to ukážkový obraz zákazníka, na ktorého špeciálne necielite, no váš produkt sa k nemu môže nejakou cestou dostať.

Konkurenčná výhoda

Konkurenčná výhoda predstavuje pridanú hodnotu, ktorú svojim zákazníkom dokážete ponúknuť. Súbor faktorov, ktoré dávajú zákazníkovi dôvod nakupovať u vás opakovane. V prípade e-shopu to môže byť skvelé poradenstvo, darček ku každému nákupu, zľava na ďalší nákup, vernostné body… Čokoľvek, čím sa dokážete odlíšiť od konkurencie. Ak svoje konkurenčné výhody poznáte, nebojte sa ich komunikovať na svojich sociálnych sieťach a pripomínať ich tak svojim zákazníkom.

Výber komunikačných kanálov

Na základe cieľovej skupiny a vyššie spomenutých atribútov je dôležité zvážiť, aké typy komunikačných kanálov využijete pre dosiahnutie stanovených cieľov. Google reklama je asi najrozšírenejší spôsob, kde by ste svoje pôsobenie ani nemali zvažovať. Malo by byť samozrejmosťou. Zvyšné kanály závisia už od spomínaných cieľových skupín. Najrozšírenejší je Facebook, Instagram, YouTube, ale pre niektorých aj TikTok alebo LinkedIn.

Tone of voice

Ide o spôsob ako daná značka, firma so zákazníkmi komunikuje. Či používa vykanie alebo tykanie. Táto forma komunikácie sa môže líšiť v súvislosti so zvoleným komunikačným kanálom. Napríklad na LinkedIn môžete využívať vykanie, zatiaľ čo na Instagrame tykanie. V tomto bode sa zohľadňuje aj to, či budete vo svojej komunikácií využívať humor alebo naopak profesionálnu vážnu komunikáciu.

Možno sa vám tento bod javí ako ten posledný, menej podstatný, ale omyl. Pomocou tone of voice sa dokážete od svojej konkurencie odlíšiť a prilákať tak nových zákazníkov. Patrí sem totiž farba vizuálu, na základe, ktorej vás budú poznať, zvuk v reklame, ktorý je dôležitý, ak sa ľudia nebudú momentálne pozerať na reklamu, ale už podľa zvuku budú vedieť o akú značku alebo produkt ide. Ďalej typ písma, dokonca aj to, že vaše texty budú napríklad vždy len vo veršoch. Môže tu byť toho naozaj veľa. Hlavne to nezanedbajte a pri výbere buďte precízni a vychádzajte zo všetkých dostupných dát, ktoré máte.

See, Think, Do, Care?

Priblížme si model STDC, ktorý je vo svete marketérov asi tým najznámejším. Ide o vzor marketingovej stratégie, ktorý predstavuje nákupné fázy, ktorými zákazník prechádza. V online svete však nie je dôležitý len predaj, ale aj to, čo sa udialo pred ním a čo bude nasledovať po ňom. Prejdime rovno k nákupným fázam.

Graficky znázornený príklad marketingového modelu see think do care

See

V tejto fáze nákupu vás ešte vaši potenciálni zákazníci nepoznajú. Preto je aj pre náš tím dôležité, aby sme značku dostali do povedomia čo najširšej skupine ľudí. Zaujali a strhli na seba pozornosť tak, aby sa človek, ktorý nás doteraz nepoznal, dozvedel o novej možnosti na trhu a zapamätal si nás.

Think

Ak ste už dostatočne zaujali publikum, nachádzate sa vo fáze, kedy o nás potenciálni zákazníci začínajú viac premýšľať a zaujímať sa o vaše produkty. Práve v tejto fáze vás začínajú porovnávať s konkurenciou, či už po stránke kvality produktov, ceny, benefitov, ktoré im dokážete ponúknuť a podobne.

Do

V tejto fáze je zákazník rozhodnutý nakúpiť. V tejto fáze je cieľom je uľahčiť mu nákupnú cestu a pomôcť mu k finálnej fáze nákupu produktu alebo služby. Pomôcť môže prehľadný e-shop s dobrým online poradenstvom.

Care

Možno sa pýtate, čo ešte, keď už ste dosiahli povedomie, zapamätateľnosť a dokonca si už reálne u vás ľudia produkty a služby kupujú… Fáza Care je o budovaní vzťahov s vašimi zákazníkmi, o starostlivosti o zákazníkov, ktorí už u vás nakupovali. Práve to je to, čo vám pomôže udržať si zákazníkov a zvýši sa tým miera ďalšieho nákupu. Úplne vyhraté máte vtedy, keď vám najlepšie funguje reklama, ktorou sú recenzie spokojných zákazníkov, to že pridajú fotku s vašim produktom alebo pekne zabaleným balíčkom s venovaním a poďakovaním od vás.

Nie každá firma prejde počas nákupného procesu všetkými fázami STDC. Napríklad firma, ktorá vyrába produkty, ktoré si ľudia kúpia za život len raz, nepotrebujú prejsť fázou Care, pretože sa neočakáva, že by rovnaký zákazník nakupoval u nich znova. Tým pádom sa bude sústrediť na nového zákazníka, pri ktorom využije fázy see, think a do.

Ako postupovať pri tvorbe marketingovej stratégie?

U nás v Invelity sa vám o návrh marketingovej stratégie a analýzu postará náš stratég Libor Toporcer. Funguje to tak, že využijeme už spomínaný model, See Think Do Care, ktorým zistíme koho v konkrétnych nákupných fázach oslovujete, teda kto je vaše publikum vo fáze See, kto zas vo fáze Think, kto vo fáze Do a kto vo fáze Care. Znie to jednoducho, ale ide o podstatnú súčasť pri tvorbe marketingovej stratégie, ktorú netreba zanedbať. V Invelity máme vytvorený aj hĺbkový brief, ktorý slúži na identifikáciu klienta, jeho potrieb a problémov. Súčasťou je aj časť na definíciu cieľovej skupiny a zostavenie marketingových persón.

Na čo sme teda prišli?

Ak ste sa dostali až sem, veríme, že ste pochopili o čom to celé naozaj je. Že je skutočne dôležité mať marketingový plán a ísť v ňom až do hĺbky. Pretože čím viac toho viete o sebe, svojom produkte, takisto o svojej konkurencii, ale aj o zákazníkoch, tým bližšie ste k dosiahnutiu svojich cieľov.

Viac nám k tomu povedal náš stratég Libor Toporcer: “Vykonávať online marketing bez stratégie je ako keby ste sa vydali autom na dlhú cestu a nesledovali mapu, zostatok v nádrží, Waze, dopravné hlásenia, stav vášho auta či iné okolnosti. Áno, raz na miesto prídete, ale otázkou je, aká bude efektivita? Rovnako je to s online marketingom. Myslieť strategicky znamená byť minimálne o krok vpred voči vašej konkurencii. V dnešnej dobe už nie je dôležité len byť v online prostredí, ale robiť online aktivity efektívne, cielene, premyslene, a to sa bez precíznej stratégie nedá.”

Marketingová stratégia je niečo, čo si vyžaduje nielen vedomosti, ale aj skúsenosti. V Invelity ich máme a na každú jednu sme náležite hrdí. Ak hľadáte niekoho, kto vám pomôže pri tvorbe stratégie, napíšte nám. Sme si istí, že spoločne vytvoríme taký marketingový plán, na ktorý nebudete hrdý len vy, ale aj my.

Martina Ďuričková
Martina Ďuričková - Social Media Specialist

V práci so sociálnymi sieťami som vždy videla veľký potenciál. Vytvárať kreatívny content na mieru rôznym segmentom, pripraviť stratégiu, podporovať príspevky, fotiť a písať články, plniť ciele a dosahovať výsledky, pri ktorých je vidieť, že vaša práca má zmysel. Presne preto som sa ocitla tu, v Invelity, kde tvorím súčasť digitálnej divočiny.