Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás dôležitá. Spoločnosť Invelity, s.r.o., ďalej len Invelity, rešpektuje súkromie každého návštevníka webových stránok spoločnosti. V nasledujúcom dokumente sú upravené Základné zásady spracúvania osobných údajov. Nasledujúce informácie sa týkajú typu dát zbieraných spoločnosťou Invelity a spôsobov ich využitia. Spoločnosť Invelity zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky.

Ak nastane akákoľvek zmena týkajúca sa spracúvania osobných údajov, budeme Vás o nej informovať a to aktualizovaním tohto dokumentu zverejneného na našej internetovej stránke. Z toho dôvodu Vám odporúčame, aby ste našu webovú stránku pravidelne navštevovali a oboznámili sa s aktuálnym znením Zásad ochrany osobných údajov.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky iných prevádzkovateľov prístupné prostredníctvom odkazov na internetových stránkach spoločnosti Invelity.

Informácie o nás

INVELITY, s.r.o.
So sídlom: Andreja Kmeťa 218/4, 962 37 Kováčová
IČO: 47455411
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 25341/S
Email: info@invelity.com
Telefónne číslo: +421 944 137 374

Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov
Spoločnosť Invelity zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá používateľ svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu používateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov:
Otvorením týchto internetových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili. Tieto údaje môžu byť využité na porozumenie profilu používateľov našich webových stránok, ale vždy bez použitia akýchkoľvek údajov vzťahujúcich sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú, len ak boli poskytnuté anonymne.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje prostredníctvom niektorého z kontaktných formulárov na webových stránkach Invelity, na našom serveri sa zaznamenajú podstránky, ktoré ste pred vyplnením formulára navštívili a v niektorých prípadoch stránka, ktorú ste navštívili priamo pred príchodom na webovú stránku Invelity. Takéto údaje nepoužijeme, nespracujeme, ani neprevedieme tretej strane nad rámec obmedzení právnymi predpismi alebo nad rámec vami určený vo Vašom súhlasnom vyhlásení. Vaše osobné údaje poskytneme výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov zverejníme na týchto internetových stránkach.

Právny základ na spracúvanie osobných údajov:
Vaše osobné údaje spracúvame na základe nasledovných právnych základov:

 • Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - Súhlas – Na splnenie niektorého účelu je potrebný Váš súhlas.
 • Súhlas sa poskytuje jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.
 • Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR - Plnenie zmluvy - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie krokov pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Je možné, že Vaše údaje tiež spracúvame z dôvodu plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy s naším zmluvným partnerom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje a ktorý je v zmysle GDPR prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.
 • Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať a archivovať tiež z dôvodu, že nám takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákona. 
 • Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov. Pred samotným spracúvaním osobných údajov na základe tohto právneho základu vždy zvážime, či toto spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv. Našim oprávneným záujmom je napr. záujem na získavaní nových profesionálnych členov do nášho tímu, pri ktorom oslovujeme dotknuté osoby prostredníctvom nimi zverejnených údajov na webových stránkach, ktoré poskytujú služby zamerané na podnikanie a zamestnanosť (napr. LinkedIn).

Bezpečnosť
Spoločnosť Invelity bude uchovávať vaše údaje v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplne dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zamestnanci a zmluvní partneri spoločnosti Invelity, ktorí majú prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti Invelity, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov aplikácie tretích strán, ktoré používajú na ochranu osobných údajov rovnaký alebo vyšší štandard ako ten popísaný v tomto dokumente.

Komu osobné údaje sprístupňujeme

V niektorých prípadoch potrebujeme osobné údaje ktoré ste nám poskytli postúpiť aj iným subjektom. Ubezpečujeme Vás, že týmto subjektom postupuje osobné údaje len v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu. Dovoľujeme si Vás informovať, že kategórie príjemcov sa môžu meniť vzhľadom na konkrétny účel spracúvania osobných údajov.

Príjemcovia osobných údajov:

 1. Oprávnené osoby v rámci našej spoločnosti – osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané mlčanlivosťou, pričom táto ich povinnosť trvá aj po skončení ich spolupráce s nami.
 2. Aby sme si splnili povinnosti vyplývajúce nám z právnych predpisov a z požiadaviek štátnych alebo iných orgánov, sprístupňujeme Vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, súdom, exekútorom a pod.

Účely spracovania osobných údajov:
Osobné údaje od Vás získavame vždy na konkrétny, vopred stanovený účel. Nakoľko náš záber poskytovaných služieb je široký, osobné údaje získavame na rôzne účely. Týmito účelmi sú napríklad:

 1. - Poskytovanie našich služieb – údaje, ktoré od Vás získame, aby sme Vám vedeli dodať naše služby, t.j. uzatvárame s Vami rôzne druhy zmlúv napríklad zmluvu autorskú, komparznú zmluvu, zmluvu odielo, atď. – poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy; v prípade, ak by ste nám odmietli poskytnúť Vaše osobné údaje, nebude možné zabezpečiť plnenie týchto zmlúv
 2. - Fakturácia – osobné údaje sa spracúvajú na účely vystavenia faktúr a na účely prijímania aevidovania platieb, resp. pohľadávok – poskytnutie osobných údajov je vtomto prípade zákonnou požiadavkou
 3. - Komunikácia s Vami
 4. - Priamy marketing
 5. - Zaslanie pozvánok na podujatie – Vaše údaje spracúvame z dôvodu zasielania Vám pozvánok na
  podujatie
 6. - Promo aktivita / prezentácia – Vaše údaje sú zhromažďované v prípade Vašej účasti na promo
  aktivite / prezentácii

Cookies
Táto internetová stránka zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné účely zlepšovania webu. Môžu byť nastavené cookies vo Vašom prehliadači.

Kliknutím na príslušné políčko "súhlasím", ktoré sa používateľovi zobrazí na našich webových stránkach udeľujete súhlas s používaním súborov cookies.

Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zozbierané pomocou technológie Google Analytics (a iných) nepoužijú na identifikáciu konkrétneho návštevníka a nezhromažďujú sa spolu s inými osobnými údajmi držiteľa pseudonymu.

Cookies môžete deaktivovať vo vašom prehliadači alebo použiť niektoré z rozšírení určené blokovanie špecifických cookies.

Práva súvisiace s ochranou osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom: máte právo získať od spoločnosti Invelity potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak sú takéto osobné údaje spracúvané, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele ich spracúvania, komu boli údaje poskytnuté, či boli prenesené do inej krajiny alebo ako dlho ich bude spoločnosť Invelity uchovávať.

Právo na opravu osobných údajov: máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz osobných údajov: máte právo na to, aby spoločnosť Invelity bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a prestali sa spracúvať:

 • a) ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
 • b) ak ste odvolali svoj súhlas alebo namietali voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú; alebo
 • c) ak spracúvanie Vašich osobných údajov nie je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z iných dôvodov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: máte právo požiadať spoločnosť Invelity o dočasné obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v týchto prípadoch:

 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a rozhodnete sa že namiesto žiadania o výmaz osobných údajov budete žiadať obmedzenie ich spracúvania;
 • už Vaše osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť osobných údajov: máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo požiadať spoločnosť Invelity, aby sme Vaše osobné údaje preniesli k prevádzkovateľovi, ktorého si zvolíte.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov: máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Invelity je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.